Cultuurmeter

De cultuurmeter vult de instrumenten Vertrouwenspersoon en Meldpunt aan, omdat de cultuurmeter alle medewerkers de kans biedt hun visie te geven over  het werkklimaat en de integriteit, en of de communicatie door de hoogste leiding als helder wordt ervaren en of er voldoende middelen zijn voor de medewerkers om de taken goed uit te voeren. De Cultuurmeter bereikt ook degenen die geen aanleiding hebben om naar een vertrouwenspersoon te gaan of een melding te doen. De cultuurmeter legt onzichtbare emoties bloot en biedt zo een aangrijpingspunt voor beleid dat het werkklimaat van een organisatie versterkt. Veel misstanden en ongewenst gedrag sluimeren lange tijd voordat iemand er iets van zegt: een periodieke meting legt dit bloot.

Wat houdt het in?

Wat zien werknemers

In de cultuurmeter geven de medewerkers vertrouwelijk hun mening over belangrijke onderwerpen die van invloed zijn op het werkklimaat en de integriteit. De cultuurmeter kunt u praktisch combineren met medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Voorbeeldvragen uit de cultuurmeter

  • Bent in de afgelopen twee jaar getuige geweest van pestgedrag op uw afdeling?
  • Reageert uw leidinggevende op adequate wijze op normoverschrijdend gedrag op de afdeling?

Omdat geen organisatie hetzelfde is, wordt de vragenlijst op maat gemaakt.

Vragenlijst

De werknemers krijgen via een link in hun e-mail toegang tot de vragenlijst. Zes tot acht weken later hebt u een inzicht in tal van aspecten die van invloed zijn op het werkklimaat en de integriteit in uw organisatie, desgewenst uitgesplitst per afdeling of per divisie. Met een helder advies voor follow-up acties.

Waarom?

Toon aan de top

De kloof tussen management en werkvloer is meestal groter dan het management denkt. De toon die het management denkt te voeren, wordt niet op dezelfde wijze ervaren door de medewerkers. Een cultuurmeter brengt de kloof aan het licht en maakt duidelijk wat u eraan kunt doen.

Toezichthouders willen inzicht

Commissarissen of andere interne toezichthouders dragen vanuit hun rol medeverantwoordelijkheid voor wat in een organisatie gebeurt. Zij willen weten wat er speelt. U kunt hun vragen voor zijn en aantonen dat u er alles aan doet om te achterhalen wat er op de werkvloer speelt.

Bewijs

Externe toezichthouders, zoals AFM, DNB, Orde van Advocaten, willen zien dat het management methoden heeft om integriteit te meten en zo nodig bij te sturen. Een cultuurmeter hoort bij dit instrumentarium.

Advies

Emtrust kan haar opdrachtgevers adviezen geven over de inrichting van de Cultuurmeter: de aard van de vragen, combineren met medewerkerstevredenheidvragen, afdelingsgewijs of werksoortgewijs, professionele normen en de communicatie. Emtrust kan daarbij een beroep doen op adviseurs van EBBEN Partners. Zij hebben ook de techniek van de vragenlijst ontwikkeld.

Het resultaat

Vertrouwenspersonen en meldingen

Een cultuurmeter maakt duidelijk of de vertrouwenspersonen effectief zijn en of medewerkers durven te melden.

Integrity as a service