Klokkenluidersregeling

Klokkenluiders-

regeling

Waarom

Organisaties met 50 of meer werknemers moeten ingevolge de Wet Huis voor Klokkenluiders sinds juli 2016 een klokkenluidersregeling hebben voor het melden van zakelijke misstanden. Een dergelijke regeling biedt arbeidsrechtelijke bescherming aan werknemers die melden. De regeling beschermt ook de organisatie, omdat deze zo de kans krijgt orde op zaken te stellen. En klokkenluiders die niet te goeder trouw zijn, worden niet beschermd.

Meldregeling

Organisaties moeten een meldregeling ontwerpen voor werknemers of derden die een zakelijke misstand in de organisatie aan de orde willen stellen. Potentiële klokkenluiders krijgen alleen bescherming als ze eerst gebruik maken van de interne meldregeling. Pas als de organisatie de melding niet goed oppakt, mag de klok worden geluid. De organisatie mag die meldregeling ook openstellen voor  andersoortige meldingen, bijvoorbeeld van ongewenst gedrag als pesten, discriminatie of intimidatie.

Stimuleren te melden

Klokkenluiders melden vaak na lang aarzelen. Dat kan allerlei redenen hebben. Omdat de verhalen bekend zijn van klokkenluiders met wie het slecht afliep. Omdat ze niet zeker weten of hun waarneming correct is of omdat klikken niet goed voelt. Uw organisatie heeft er juist belang bij dat medewerkers hun mond opendoen, ook als het nog maar vermoedens zijn. Dan kan een voorval of situatie uitgezocht en opgelost worden. Vertrouwenspersonen kunnen potentiële klokkenluiders begeleiden en nazorg bieden.

Klokkenluiden via een meldpunt van Emtrust

Een door Emtrust ingericht meldpunt voor elektronisch melden van misstanden heeft belangrijke voordelen: laagdrempelig, veilig, het maakt anoniem melden (en de melder informeren over de afhandeling) mogelijk, optimale vindbaarheid door een duidelijke plaats op de website van de eigen organisatie.

Integrity as a service